មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា


ជំនាញសិក្សា

នៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា មាន ៣ជំនាញគឺ ៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ព័ត៌មានវិទ្យា អេឡិចត្រូនិច និង ទូរគមនាគមន៍...

អានបន្ត


កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លី

នៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា មាន សិក្សាកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លីៗ ដូចជា៖ កុំព្យូទ័រ រដ្ឋបាល, ជួសជុល កុំព្យូទ័រ, រចនា ក្រាហ្វិច...

អានបន្ត


ហេតុអ្វីគួររៀននៅ CoST

និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សា នៅមហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា នៅយូស៊ី ទទួលបាននូវ៖ ទំនុកចិត្ត ការប្រកួតប្រជែង និង ការវិភាគលើ...

អានបន្ត

សារស្វាគមន៍របស់ ព្រឹទ្ធបុរសរង

លោក ទាវ ឈុនណន

​​ ក្នុងនាមជា សមាជិក សាស្រ្តាចារ្យ និង បុគ្គលិកនៃមហាវិទ្យា- ល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា សូមសា្វគមន៍ពី មហា វិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យ កម្ពុជា។

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា (CoST) បានបង្កើត ឡើងដំណាលជាមួយគ្នា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៣។ មហាវិទ្យាល័យបានអភិវឌ្ឍន៍ ផ្លាស់ប្តូរ ឡើងជាមួយ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា ក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១។ យើងជំរុញ និងបំផុសគំនិត និស្សិតរបស់យើងផ្តល់ ប្រកបដោយឆ្នៃប្រឌិត និង ការកែប្រែព័ត៌មានវិទ្យាពិភពលោក។

មហាវិទ្យាល័យផ្តល់កម្មវិធី ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តម សិក្សាដូចជា៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ព័ត៌មានវិទ្យា និង អេឡិកត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍...

អានបន្ត

ព័ត៌មានថ្មីៗ

វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី២
ចូលរួមកម្មវីធីដោយសេរី មានទីតាំង នៅ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោម ប្រធានបទ "បច្ចេកវិទ្យា, ខ្ញុំ និង ពិភពលោក"
អានបន្ត

វគ្គសិក្សាខ្លីលើកុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា និងបើកវគ្គសិក្សាខ្លី ដែលមានឈ្មោះថា " កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល Office Applications ".

ជំនួសមុខអោយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា សូមអញ្ជើញសិស្ស និង និស្សិត ចូលរួមសិក្សាវគ្គខ្លី " កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល Office Applications" ដែល ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃពុធ មិនា ឆ្នាំ​ ២០១៧
អានបន្ត