មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

ហេតុអី្វត្រូវជ្រើសរើស CoST


ហេតុអី្វត្រូវជ្រើសរើស CoST មានដូចខាងក្រោម

និស្សិត ដែលបានបញ្ចប់សញ្ញាប័ត្រពី មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា នាសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជានិងមាន សមត្ថភាពអាច៖

☞ មានទំនុកចិត្ត ក្នុងការស្វែងយល់ និង ទំនាក់ទំនង ដោយប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស

☞ មានការប្រកួតប្រជែងលើផែ្នក៖ ការវិភាគវែកញែក បរិមាណនិស្សិត និង ជំនាញកុំព្យូទ័រ

☞ មានការស្វែងយល់ច្បាស់លាស់មួយ លើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអាជីវកម្ម

☞ មានសមត្ថភាពស្វែងរក និង ប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារ ទាំងក្នុងស្រុក និង ក្រៅប្រទេស