មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លី


កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លី មានដូចខាងក្រោម

1. កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល Office Application
កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល Microsoft Office នឹងអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធ Windows កម្មវិធី word កម្មវិធី Excel កម្មវិធី Power Point និងការប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងអ៊ីម៉ែល និង បណ្តាញសង្គម។

2. ជួសជុលកុំព្យូទ័រ Computer Repairing
វគ្គនេះអោយសិស្ស យល់របៀបដំណើរការប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ និងមុនងារនីមួយៗរបស់ផ្នែករឹង ចេះដំឡើងកុំព្យូទ័រ Clone និងថែរក្សា និងចេះ Upgrade ផ្នែករឹង និងផ្នែកទន់ បន្ថែមលើនេះទៀតបានបង្រៀនអោយចេះវិភាគបញ្ហាកុំព្យូទ័រខូច និង វិភាគសៀគ្វីផ្នែករឹង និង ចេះដោះដូរគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក។

3. រចនាក្រាហ្វិច Graphic Design
កម្មវិធីក្នុងវគ្គនេះ ចែកចេញជាបីផ្នែក: ផ្នែកជាមូលដ្ឋានសិក្សាពីរបៀបរចនា ក្រាហ្វិច 2D ដោយប្រើកម្មវិធី Adobe Photoshop CS6 ផ្នែកទី២ សិក្សាពីការ រចនាកំរិតខ្ពស់ 3D ដោយប្រើកម្មវិធី CorelDRAW Suite X6 និង កម្មវិធីកាត់តរូបភាព video editor ។

4. ដំឡើងប្រព័ន្ធណែតវឺក Computer Networking
មុខវិជ្ជានេះណែនាំពីមូលដ្ឋាន នៃការដំឡើងប្រព័ន្ធណេតវើក ដែលប្រើកម្មវិធី របស់ cisco ដំឡើង switch និង router ។ ផ្នែកទី២ សិក្សាពីការដំឡើង ម៉ាស៊ីនមេ សម្រាប់គ្រប់គ្រងលើ Windows Server 2012 និង ផ្នែកចុងក្រោយសិក្សាអំពី ការដំឡើងម៉ាស៊ីនមេដោយប្រើកម្មវិធី Linux សម្រាប់ប្រត្តិបត្តិការគ្រប់គ្រង ។

5. ការអភិវឌ្ឍន៍ វ៉ិបសាយ Web Development
កម្មវិធីនេះអោយស្វែងយល់និងចេះពីវិធីសាស្រ្ត និងបច្ចេកទេសដើម្បីរចនា វិបសាយ ដោយប្រើភាសា HTML និង CSS និងភាសា JavaScript និងមេរៀន ចុងក្រោយ សិក្សាពីការរចនាវិបសាយ Dynamic មាន CMS ប្រើភាសា PHP និង MySQL សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ ។

6. ការអភិវឌ្ឍន៍ Web CMS Development
វគ្គនេះអោយស្វែងយល់និងចេះអំពីការរចនា វិបសាយប្រើ Content Management Systems (CMS) អនុញ្ញាតអោយប្រើកម្មវិធី Wordpress ដើម្បីរចនាដោយ ប្រើភាសា HTML និង CSS, JavaScript និង ភាសា PHP និង MySQL លាយគ្នា ។

7. ការអភិវឌ្ឍន៍ Database Development
កម្មវិធីសិក្សាមូលដ្ឋាននៃការបង្កើត Database ស្វែងយល់អំពី ‘Data Model សិក្សាពី Entity Relationship (ER) អនុវត្តន៍លើកម្មវិធី Microsoft Access 2010 និង SQL Server ដើម្បីរចនា ។

8. ការអភិវឌ្ឍន៍ Mobile App Development
សិស្សរៀនអំពីការសរសេរកម្មវិធី Mobile Apps និង Web apps ដំណើរការលើ Android ដោយប្រើ Eclipse និង Android SDK ដើម្បីអភិវឌ្ឃន៍កម្មវិធីប្រើលើ smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធប្រត្តិបត្តិការ Android OS​ ។