មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

ក​ម្មវិធីសិក្សា


ក​ម្មវិធីសិក្សា មានព័ត៌មានដូចខាងក្រោម

មហាវិទ្យាល័យបានផ្តល់ កម្មវិធីសិក្សាផ្សេងគ្នាមានទាំងពីរ International Track និង Khmer Track. ជំនាញដែលផ្តល់ជូនដោយ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យារួមមាន៖
☞ វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (បរិញ្ញាបត្ររង, បរិញ្ញាបត្រ, អនុបណ្ឌិត)
☞ ព័ត៌មានវិទ្យា (បរិញ្ញាបត្រ, អនុបណ្ឌិត)
☞ អេឡេត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ (បរិញ្ញាបត្រ, អនុបណ្ឌិត)

សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធក្រេឌឺត ដូចគ្នាសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាន បីត្រីមាសក្នុងមួយឆ្នាំ៖
☞ ត្រីមាស I (វិច្ឆិកា - កុម្ភៈ)
☞ ត្រីមាស II (មីនា - មិថុនា)
☞ ត្រីមាស III (កក្កដា - តុលា)

មាន៤ វេណក្នុងត្រីមាសនីមួយៗ៖
☞ ព្រឹក: ម៉ោង ៨:00- ម៉ោង ១១:១៥នាទី (ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ)
☞ រសៀល: ម៉ោង ២:០០- ម៉ោង ៥:១៥នាទី (ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ)
☞ ព្រឹក: ម៉ោង ៥:៤៥នាទី- ម៉ោង ៨:៤៥នាទី (ច័ន្ទ ដល់ សុក្រ)
☞ ចុងសប្តាហ៍: ម៉ោង ៧:៣០នាទី- ម៉ោង ១២:១៥នាទី និង ១:០០នាទី- ម៉ោង ៤:១៥នាទី និង (សៅរ៍ និង អាទិត្យ)

ការអធិប្បាយ នៃកម្មវិធីសិក្សា :
វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រ : វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ គឺជាវិទ្យាសាស្រ្តដែលប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ដោយ ភាគច្រើនទាក់ទងជាមួយការរចនាផ្នែកទន់ SOFTWARE (កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ) និងមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្ត សួរអំពីការ គណនាធម្មជាតិ ប៉ុន្តែវាទាក់ទងជាច្រើន ទ្រង់ទ្រាយនៃផ្នែករឹង HARDWARE និង ស្ថាបត្យកម្មនៃប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ ទាំងមូល ហើយនិងប្រព័ន្ធណែវឺក ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៃពាណិជ្ជកម្ម និងសហគ្រាសរដ្ឋាភិបាល។
ព័ត៌មានវិទ្យា : ក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យា លោកអ្នកនឹងសិក្សាពី មូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រទូទៅ រួមមានរៀនពី ដំណើរការរបស់កុំព្យូទ័រ ភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធប្រតិ្តបត្តិការ OS និងការគ្រប់គ្រងបណ្តាញណែតវឺក។ មុខវិជ្ជាជាច្រើន ផ្តោតលើបច្ចេកវិទ្យា ពីក្រោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។ រៀនអំពីរបៀបរចនាកុំព្យូទ័រ និងទំនាក់ទំនងបច្ចេកវិទ្យា។ ហើយក៏រៀន ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកុំព្យូទ័រ និង កម្មវិធីទន់អោយ ប្រសើរឡើងតាមតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ។ បន្ថែមលើនេះទៀតនិសិ្សត នឹងសិក្សាពី វិស្វកម្មកម្មវិធី ផ្នែកទន់ និងផ្នែករឹង។
អេឡេត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ : មុខវិជ្ជានេះ ផ្តល់មូលដ្ឋានក្នុងឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក សៀគ្វី និងប្រព័ន្ធ មីក្រូ អេឡិចត្រូនិក និងទំនាក់ទំនងកាប អុបទិក ដំណើរការសញ្ញា/រូបភាព ត្រួតពិនិត្យ រលកធាតុអាកាស Microwave កុំព្យូទ័រផ្នែករឹង និងការរចនាកម្មវិធីទន់។ មុខវិជ្ជានេះបានរចនាប្រសើរសម្រាប់និសិត្យដែលចង់សិក្សាពី អេឡិចត្រូនិក និង វិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍។

លទ្ធភាព រកការងារ:
វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រ : បញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញនេះ មានការងារជាច្រើនពីកម្មវិធី PROGRAMMING ខាងកុំព្យូទ័រ ផ្នែករឹង និងបណ្តាញណែតវឺក។ បរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រធ្វើជាអ្នកសរសេរកម្មវិធី PROGRAMMING និងខាង គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធណែតវឺក អ្នកធ្វើការតែងតែទទួលខុសត្រូវដូចជាខាងរចនា ខាងសម្របសម្រួល គម្រោង និងការ គ្រប់គ្រង។ លោកអ្នកអាច អ្នកបង្កើតវិស្វកម្មផ្នែកទន់ SOFTWARE និង អ្នកគ្រប់គ្រងខាងប្រព័ន្ធណែតវឺក។
ព័ត៌មានវិទ្យា : បញ្ចប់ការសិក្សា ព័ត៌មានវិទ្យា (ពិសេសខាងវិស្វកម្មផ្នែកទន់) ពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា លោកអ្នក អាចមានលទ្ធភាពរកការងារជា PROGRAMMING ជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ DATABASE ហើយនិង ជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍វ៉ិបសាយ នៅក្រុមហ៊ុន អង្កការ NGO ឬតាមស្ថាប័ន្តរដ្ឋាភិបាល ។
អេឡេត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ : នេះជាឱកាសល្អ ដែលយើងគ្រប់គ្នាត្រូវការសេវា ទូរគមនាគមន៍ជាប្រចាំថ្ងៃ ទាំងនេះត្រូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ទូរគមនាគមន៍កើនឡើង សាលាមួយចំនួនមិនបានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ នេះទេ ដោយវិនិយោគអស់ ថវិការ ច្រើនសម្រាប់ដំឡើងបន្ទប់ពិសោធន៍ អនុវត្តន៍។ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការ សិក្សា ជំនាញអេឡិកត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារ តាមក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ និងតាមបណ្តា ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អ៊ីធឺណែត។