មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះចូលរៀន


លក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះចូលរៀន មានដូចខាងក្រោម

ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របាន សិស្ស រឺ និស្សិត ត្រូវមានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ រឺ សញ្ញាបត្រដែលមាន តម្លៃស្មើ ។ សិស្ស រឺ និស្សិត ត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងចូល ( កំនត់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា ) និង ឆ្លងកាត់ការប្រឡងតេស្តភាសាអង់គ្លេស ។

សិស្ស រឺ និស្សិត ត្រូវចំនាយពេលសិក្សារយៈពេល១ឆ្នាំពេញ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការ លើជំនាញនៅក្នុង ដេប៉ាតឹម៉ង់ថ្នាក់ មូលដ្ឋាន ដែលកំណត់ដោយ គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា ។ សិស្ស រឺ និស្សិតទាំងអស់ ត្រូវ ប្រឡងនៅ មហាវិទ្យាល័យដេប៉ាតឹម៉ង់ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន មុននឹងបន្តទៅសិក្សានាឆ្នាំបន្ទាប់ ។

ការផ្ទេរក្រេឌីត
និស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យដទៃដែលមានការទទួលស្គាល់ហើយ ចង់ផ្ទេរការសិក្សាមក សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាចផ្ទេរក្រេឌីតសម្រាប់ មុខវិជ្ជាដែលដូចគ្នា រឺ ស្រដៀងគ្នាហើយមានកម្រិតពិន្ទុសមមូល និង កម្រិតពិន្ទុ ដែលកំណត់ ដោយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។