មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

ចក្ខុវិស័យ


ចក្ខុវិស័យមានដូចខាងក្រោម

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង គឺដើម្បីអប់រំ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាន់ក្រោយ ធ្វើការស្រាវជ្រាវ សារ:ប្រយោជន៍បច្ចេកវិទ្យានៃ សតវត្សរ៍ទី២១។