មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

បេសសកម្ម


បេសសកម្មមានដូចខាងក្រោម

បេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីផ្តល់គុណភាពខ្ពស់ មូលដ្ឋានអប់រំទូលាយ និង មូលដ្ឋានបទពិសោធន៍រៀន វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រ និង ព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីបង្កើតចំណេះដឹង ឆ្លងតាមអាហាររូបករណ៍ និងដំណើរការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីបង្កើត លូតលាស់ការអភិវឌ្ឍន៍ របស់និសិ្សតយើង ហើយជំនាញ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ នៅក្នុងតំបន់ ជាតិ និង អន្តរជាតិ ជាបញ្ហាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៃសហគមន៍ទាំង មូល។