មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត


គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង មានដូចខាងក្រោម

☞ បង្កើនការចុះឈ្មោះរៀន សម្រាប់និសិ្សតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សា

☞ ធ្វើអោយនិសិត្ស ប្រសើរឡើងជោគជ័យ ឆ្លងតាមទំនាក់ទំនងក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោង

☞ ក្រឡេកមើលភាពអាចធ្វើបាន នៃការផ្តល់អោយ រយ:ពេល ៤ឆ្នាំ កម្មវិធីបរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ និង ព័ត៌មានវិទ្យា

☞ សិស្ស ដែលចេញពីមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដើម្បីស្រូបទាញសិស្ស (កម្មវិធីសំខាន់ពិសេស សម្រាប់ជម្រើស PROGRAMMING និង MOBILE PROGRAMMING)

☞ ភាពខ្លាំង កម្មវិធីសិក្សាសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់យើង