មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

ប្រវត្តិអង្គភាព


ប្រវត្តិអង្គភាពមានដូចខាងក្រោម

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា (CoST) បានប្តេជ្ញាអភិវឌ្ឍន៍អោយប្រសើរ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្នុង ឆ្នាំ២០០៧ ដែលមានសាស្រ្តចារ្យតែ ៧នាក់ប៉ុណ្ណោះ មានបន្ទប់អនុវត្តន៍តែ ២ ហើយចំនួននិសិ្សតតិច ។

បច្ចុប្បន្នមានសាស្រ្តចារ្យដ៏ល្អ ១៧នាក់សាស្រ្តចារ្យល្បីឈ្មោះ និង មានបន្ទប់អនុវត្តន៍ ៤ ។ បន្ថែមលើនេះទៀត ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមហាវិទ្យាល័យសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យាបានបង្កើតជាមួយដៃគូ ជាមួយជំនាញ ហើយនាំមុខគេ វិទ្យាសាស្រ្ត កុំព្យូទ័រនិង ឧស្សាហកម្ម ព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីផ្តល់ផ្ទាល់ និងផ្សារទូលាយ និង អនុវត្តបទពិសោធន៍ សម្រាប់និសិ្សតរបស់យើង។

លទ្ធផលទាំងនេះជាការសម្រេចចិត្តក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សា ជោគជ័យ ដោយនិស្សិតឧស្សាហ៍ ស្វាហាប់ល្បីឈ្មោះ។