មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

សារស្វាគមន៍របស់ ព្រឹទ្ធបុរសរង


សារស្វាគមន៍របស់ ព្រឹទ្ធបុរសរង មានដូចខាងក្រោម

ក្នុងនាមជា សមាជិក សាស្រ្តាចារ្យ និង បុគ្គលិក នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា សូមសា្វគមន៍ពី មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា។

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា (CoST) បានបង្កើតឡើង ដំណាលជាមួយគ្នា សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០០៣។ មហាវិទ្យាល័យបានអភិវឌ្ឍន៍ ផ្លាស់ប្តូរ ឡើងជាមួយវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា ក្នុងសតវត្សរ៍ទី២១។ យើងជំរុញ និងបំផុសគំនិត និស្សិតរបស់យើងផ្តល់ ប្រកបដោយឆ្នៃប្រឌិត និងការកែប្រែ ព័ត៌មានវិទ្យាពិភពលោក ។

មហាវិទ្យាល័យ ផ្តល់កម្មវិធីថ្នាក់ ឧត្តមសិក្សា និងក្រោយឧត្តមសិក្សា ដូចជា៖ វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ព័ត៌មានវិទ្យា និង អេឡិកត្រូនិក និងទូរគមនាគមន៍ ។ កម្មវិធីរៀបចំនិសិ្សត ទទួលបានការងារ វិទ្យាសាស្រ្ត និងអ្នកជំនាញខាង ICT ។

គោលបំណងចង់បង្កើន ថ្នាក់ក្រោយឧត្តម ខាងវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ និង ព័ត៌មានវិទ្យា យើងបានអភិវឌ្ឍន៍មាំមួន ហើយ កម្មវិធីសិក្សាទំនើប បានបង្កើតមធ្យោបាយងាយស្រួល ហើយមានសាស្រ្តាចារ្យមានគុណវុឌ្ឃិខ្ពស់។

លក្ខណ:ពិសេសនៃកម្មវិធីមហាវិទ្យាល័យ ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា គឺរកការងារសម្រាប់និសិត្សឧត្តមសិក្សា ជំរុញអនុវត្តន៍ និងអប់រំ ជំនាញ រួមទាំងការរៀបចំសម្រាប់ វិញ្ញាបនប័ត្រជំនាញ ក្នុងវិស័យ ICT ក្រៅពីសញ្ញាប័ត្រឧត្តមសិក្សា។

យើងជំរុញអោយ ទស្សនាទីធ្លា និងឧបករណ៍ដើម្បីសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា។

លោក ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបុរសរង នៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា (CoST)