មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ


ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ តាមរយៈព័ត៌មានខាងក្រោម

អាសយដ្ឋានៈ ផ្លូវណ័រប្រ៊ីត សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៩១៧ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ១២០០០

លេខទូរសព្ទៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ២៧៤, ៩៩៣ ២៧៦, (៨៥៥-៦០) ៣៣៣ ៣៤៦
លេខទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៩៩៣ ២៨៤
អ៊ីមែលៈ cost@uc.edu.kh, info@uc.edu.kh, admissions@uc.edu.kh
library@uc.edu.kh, uctfke_library@uc.edu.kh

គេហទំព័រ: www.uc.edu.kh, www.library.uc.edu.kh
គេហទំព័រហ្វេសប៊ុកៈ www.facebook.com/universityofcambodia