មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

វគ្គសិក្សាខ្លី៖ កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល


កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល Office Applications Office មានដូចខាងក្រោម

សេចក្តីជូនដំណឹង
មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា និងបើកកម្មវធីបណ្តុះបណ្តាលវគ្គខ្លឺី ដែលមានឈ្មោះថា " កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល Office Applications "

ជំនួសមុខអោយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា សូមអញ្ជើញសិស្ស និង និស្សិត ចូលរួមសិក្សាវគ្គខ្លី " កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាល Office Applications " ដែល ប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃពុធ មិនា ឆ្នាំ​ ២០១៧ ។ ប្រសិនបើ សិស្ស រឺ និស្សិត មានបំណងចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមអញ្ជើញមកការិយាល័យចុះឈ្មោះនៃ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា នៅជាន់ទី៥ ។

មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា រង់ចាំទទួលស្វាគមន៍ ការចូលរួមរបស់សិស្ស និង និស្សិតទាំងអស់

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោម៖
Click Office Applications Training Information Detailed Here