មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា

វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី២


វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី២ មានដូចខាងក្រោម

សេចក្តីជូនដំណឹង
សូមអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី២ដោយសេរី នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា!!!

"វេទិកាដើម្បីភាពជោគជ័យលើកទី២៖ ចំនេះដឹង ជំនាញ និង​ ការងារ" នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ ។ ប្រធានបទបកស្រាយគឺ៖ "បច្ចេកវិទ្យា, ខ្ញុំ និង ពិភពលោក".

សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោម៖
https://www.facebook.com/universityofcambodia/videos/1723936774289129/